CHECK DUPLICATE

Kiểm tra thông tin khách hàng trùng

Trang chủ/Nhân viên/Check duplicate (DUP – Bình Thuận)

Nhập 04 số cuối của Cmnd hoặc Họ và tên khách hàng để kiểm tra thông tin

  • Rej: Từ chối cho vay

  • Finish: Đã vay và nhận tiền

  • Can: Hủy hồ sơ

  • Runing: Hồ sơ đang chờ duyệt

  • Qde: Hồ sơ lỗi chờ xử lý

Trường hợp khách hàng chưa nộp hồ sơ vay sẽ không tìm thấy thông tin.